fbpx

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP (B2C)
 

Artikel 1 – Definities 

 1. Strong lifestyle, gevestigd te Den Oever, KvK-nummer 66625629, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.  
 2. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.  
 3. Partijen zijn verkoper en koper samen.  
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.  


Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.  


Artikel 3 – Betaling 

 1. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de webshop voldaan. Bij reserveringen wordt in sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de koper een bewijs van de reservering en de vooruitbetaling.  
 2. Betaalt koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft koper in gebreke, dan is verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.  
 3. Blijft koper in gebreke, dan zal verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.  
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.
 5. Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan verkoper te betalen.  


Artikel 4 – Aanbiedingen, offertes en prijs 

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod. 
 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.  
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen. 
 4. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen. 


Artikel 5 – Herroepingsrecht

 1. De consument krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de consument is ontvangen. 
 2. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens zijn specificaties op maat zijn gemaakt of slechts kort houdbaar zijn.
 3. De consument kan een herroepingsformulier van verkoper gebruiken. Verkoper is gehouden dit terstond na de vraag van koper aan koper ter beschikking te stellen.  
 4. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verzendverpakking aan verkoper retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 


Artikel 6 – Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper stelt koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.  
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht verkoper koper hierover vooraf schriftelijk in.  
 4. Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft verkoper daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.  
 5. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan verkoper geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.  


Artikel 7 – Oplevering en risico-overgang

 1. Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper.   


Artikel 8 – Onderzoek en reclames

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden. 
 2. Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten binnen 10 werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door koper schriftelijk bij verkoper worden ingediend. 
 3. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft verkoper het recht om óf te herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en koper een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs. 
 4. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan verkoper worden tegengeworpen. 
 5. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst. 
 6. Na het verwerken van de goederen bij koper worden geen reclames meer geaccepteerd. 


Artikel 9 – Monsters en modellen

 1. Is aan koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Dit is anders als partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak wel daarmee zal overeenstemmen. 
 2. Bij overeenkomsten ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. 


Artikel 10 – Levering

 1. Levering geschiedt ‘af fabriek/winkel/magazijn’. Dit houdt in dat alle kosten voor koper zijn.
 2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 3. Indien koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en risico van koper op te slaan. 
 4. Indien de zaken worden bezorgd, is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. 
 5. Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld. 
 6. Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn moet koper verkoper schriftelijk in gebreke stellen. 
 7. Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Verkoper is bij levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren. 


Artikel 11 – Overmacht

 1. Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.   
 2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van verkoper.  
 3. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper te verwijten is.  
 4. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan verkoper niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 5. Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.


Artikel 12 – Overdracht van rechten

 1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.  


Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. De bij verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van verkoper totdat koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan verkoper zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.  
 2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft verkoper het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan verkoper worden tegengeworpen.  
 3. Verkoper is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. Verkoper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan koper geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op eerste verzoek ter inzage te geven.  
 5. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft verkoper het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat koper volledig en conform afspraak heeft betaald.  
 6. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar.  


Artikel 14 – Aansprakelijkheid 

 1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.  
 2. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van verkoper voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten.


Artikel 15 – Klachtplicht

 1. Koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan verkoper. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat verkoper in staat is hierop adequaat te reageren.  
 2. Is een klacht gegrond, dan is verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.


Artikel 16 – Garanties

 1. Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. Verkoper garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat koper voornemens is ervan te maken. Deze garantie geldt voor een periode van twee kalenderjaren na ontvangst van het verkochte door koper. 
 2. De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen verkoper en koper een zodanige risicoverdeling tot stand te brengen dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds volledig voor rekening en risico van verkoper komen en dat verkoper zich ter zake een inbreuk op een garantie nooit kan beroepen op artikel 6:75 BW. Het bepaalde in de vorige zin geldt ook als de inbreuk bij koper bekend was of bekend had kunnen zijn door het verrichten van onderzoek. 
 3. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer – zonder toestemming – koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is. 
 4. Indien de door verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent wordt verstrekt. 

Artikel 17 – Intellectueel eigendom 

 1. Strong lifestyle behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle producten, ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Strong lifestyle (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

 

Artikel 18 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. Strong lifestyle is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Strong lifestyle zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.


Artikel 19 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Strong lifestyle is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 4. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.  

 

Artikel 20 – Toeschrijving

 1. Deze algemene voorwaarden zijn gemaakt met behulp van Rocket Lawyer(https://www.rocketlawyer.com/nl/nl).

 

Artikel 21.Bootcamp Trainingen/personal training

Bij het aanmelden bij Strong Lifestyle gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande voorwaarden:

1. De overeenkomst is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden. 

2. Strong Lifestyle behoudt het recht een training bij onvoldoende belangstelling te annuleren. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast.

3. De deelnemer is verplicht, onbehagen of abnormale vermoeidheid voor, tijdens als na de training te melden evenals veranderingen in zijn/haar lichamelijke conditie gedurende de duur van de overeenkomst.

4. Deelname aan een Bootcamp en/of personal training geschiedt geheel op eigen risico. Strong Lifestyle is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training.

5. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is Strong Lifestyle niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Strong Lifestyle georganiseerde activiteiten.

6. Een bootcamp training en personal training is intensief en blessuregevoelig. Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de trainingen. Indien je gezondheidsklachten of overgewicht hebt, of indien je een andere reden hebt om te twijfelen aan een trainingsdeelname, raden wij je sterk aan om eerst advies in te winnen bij een arts.

7. Strong Lifestyle behoudt het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.

8. Inschrijven voor een van de trainingen van Strong Lifestyle er kan alleen via aanmelding op de website. De deelnemer kan de training tot 3 uur voor aanvang annuleren, door zich online voor de training uit te schrijven. Voor de personal training kan de training tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden geannuleerd.

9. Er zijn geen terugbetalingen mogelijk op je Strong Lifestyle strippenkaart of abonnement. Alle ritten hebben een beperkte geldigheid, welke vermeld staat bij de tarieven.

10. Je stemt ermee in dat jouw gegevens door Strong Lifestyle bewaard zullen worden. Strong Lifestyle verklaart hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving.

ONLINE COACHING

Artikel 22. Definities
1. De Klant: de klant die zich via de website of mail heeft aangemeld voor online coaching en daarbij behorende abonnementsvorm.
2. De Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Strong Lifestyle en de Klant.
3. Diensten: Strong Lifestyle en de daarbij behorende video’s, artikelen, schema’s en forum.
4. Kosten Dienstverlening: door De Klant verschuldigde kosten voor de dienstverlening aan Strong Lifestyle
5. Partijen: Strong Lifestyle en De Klant gezamenlijk

Artikel 23 .Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestaande en toekomstige Overeenkomst, tenzij Partijen voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 24. Totstandkoming overeenkomst

1. De Overeenkomst tussen Strong Lifestyle en De Klant zal tot stand komen wanneer De Klant zich heeft aangemeld via Eversports account van Strong Lifestyle. Nadat de klant de betaling heeft voltooid is de Overeenkomst geldig.
2. De Klant heeft het recht De Overeenkomst binnen, 14 dagen, na afsluiten van De Overeenkomst te ontbinden. Na deze 14 dagen is De Overeenkomst niet meer opzegbaar. De opzegging dient via de mail te geschieden.
3. Indien De Klant na de start besluit om af te zien van de Overeenkomst, is Strong Lifestyle gerechtigd om het aantal dagen dat de Klant gebruik heeft kunnen maken van Strong Lifestyle, hiervoor kosten in rekening te brengen. De kosten die in rekening worden gebracht, voor het vroegtijdig opzeggen, zijn de kosten van 1 maand.

4. De Overeenkomst heeft een duur van 3 of 4 maanden. De 3 of 4 maanden gaan direct in na aanmelding en de overeenkomst eindigt na de duur van het abonnement.
5. Strong Lifestyle gaat alleen overeenkomsten aan met personen die minimaal 18 jaar oud zijn en maximaal 75 jaar oud. De Klant garandeert dat hij/zij een correcte geboortedatum opgeeft.

Artikel 25. Lidmaatschap
Strong Lifestyle heeft 1 soort online coaching abonnementen.
1. 4 maanden abonnement, bestaande 4 maanden lang online coaching op het gebied van voeding, training en gedrag. Inclusief een persoonlijk voeding – en trainingsschema.

2. Voor je lidmaatschap betaal je een lidmaatschapsbijdrage. Na aanmelding gaat de eerste periode van het lidmaatschap in op de eerste dag van de maand.

3. Het lidmaatschap duurt voort tot eind abonnement en stopt automatisch tenzij de klant wil verlengen met een duur van 4 maanden.

Artikel 26. Lidmaatschapsbijdragen en betaling

1. Je bent een financiële bijdrage verschuldigd voor het lidmaatschap. Je dient de lidmaatschap te betalen vooraf van de start van het programma. Je kunt de lidmaatschapsbijdrage betalen via online betaling.
2. Wijziging(en) van tarieven maken wij bekend in de laatste editie van onze nieuwsbrief dat voorafgaat aan de wijziging. Wij maken de wijziging(en) ook minimaal 4 weken voorafgaand bekend op onze website. Wij brengen je het gewijzigde bedrag in rekening per eerstvolgend moment dat je de lidmaatschapsbijdrage moet betalen.

Artikel 27. Herroepingsrecht
1. Je hebt een bedenktermijn van 14 dagen nadat je een overeenkomst met ons hebt gesloten. Binnen deze termijn kun je de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden.

2. Als je lid wordt, een abonnement neemt of een andere dienst van ons afneemt, dan gaat de bedenktijd in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
3. Als je de overeenkomst herroept, moet je dit binnen de bedenktermijn van 14 dagen aan ons melden. Je kunt dit doen door een mail te sturen naar selina@stronglifestyle.nl
4. Het risico en de bewijslast voor het juist en tijdig herroepen van de overeenkomst, alsmede het juist en tijdig terugsturen van eventueel ontvangen producten, ligt bij jou.

Artikel 28. Te late betaling of niet-betaling
1.
1. Je bent in verzuim als je niet betaalt voor of op de uiterste betaaldatum.
2. Als je na 2 of meer betalingsherinneringen niet hebt betaald, kunnen wij de overeenkomst ontbinden. Ook kunnen wij vanaf dat moment de wettelijk toegestane incassokosten in rekening brengen en/of de vordering uit handen geven aan een incassobureau.

3. Wij mogen openstaande betalingen verrekenen met openstaande vorderingen, zolang deze bedragen voldoende met elkaar in verband staan.

Artikel 29. Niet-nakoming
1. Als Strong Lifestyle of als jij je niet houdt aan één of meer verplichtingen, mag de andere partij de nakoming van de daartegenover staande verplichting(en) opschorten, voor zover en zoveel de tekortkoming dat rechtvaardigt.
2. Als Strong Lifestyle of jij je ook na aanmaning niet houdt aan één of meer verplichtingen uit de overeenkomst, dan kan de andere partij de overeenkomst ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis dat niet rechtvaardigt.

Artikel 30. Aansprakelijkheid
1. Wij stellen al het mogelijke in het werk om de actualiteit en juistheid van de door ons verstrekte informatie en adviezen te waarborgen. Als je gebruikmaakt van deze informatie en/of adviezen, doe je dat echter altijd voor eigen rekening en risico.

Artikel 31. Wijziging en opzegging
1. Wijzigingen van je persoonlijke gegevens en opzegging van het lidmaatschap en/of abonnement(en) kun je als volgt doorgeven:
• E-mail: selina@stronglifestyle.nl
2. Als je tijdens de eerste periode het lidmaatschap en/of abonnement opzegt, gaat de opzegging in aan het einde van deze periode. Je moet dan wel minimaal een maand voor het einde van de periode opzeggen. Je hebt geen recht op terugbetaling van (een deel van) de contributie voor de eerste periode. 


Artikel 32. Persoonsgegevens

1. Strong Lifestyle kan persoonsgegevens betreffende De Klant, welke door De Klant aan Strong Lifestyle ter beschikking zijn gesteld, verwerken ten behoeve van de Dienstverlening of in het kader van het voldoen aan een wettelijke verplichting.

2. Verwerking van persoonsgegevens door Strong Lifestyle vindt plaats in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 33. Intellectuele eigendom
1. Strong Lifestyle verleent aan De Klant een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sub- licentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om de Producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld.

2. Wanneer in een overeenkomst tussen Strong Lifestyle en een derde, een licentieverlening voor een of meer van de Producten wordt overeengekomen, betreft het hier een beperkt, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, onoverdraagbaar en herroepelijk recht om de betreffende Producten te gebruiken.

Artikel 34 PRIVACYVERKLARING

Dit is een privacyverklaring van Strong Lifestyle, gevestigd in Den Oever en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66625629. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deze privacyverklaring is van toepassing op mijn website  www.stronglifestyle.nl .De online applicatie van Eversports en de diensten (onze trainingen) die wij aanbieden.

Artikel 34. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

1.  de website / App: www.fitcampdenoever.nl/ en/of account in Eversports.

2.  een proefles boekt via onze website: www.stronglifestyle.nl of Eversports applicatie

3. Een account aanmaakt via onze website: www.stronglifestyle.nl of Eversports applicatie.

4.  een aankoop (lidmaatschap / strippenkaart) doet via onze website www.stronglifestyle.nl en applicatie van Eversports.

5. een training reserveert.

6. Via het contactformulier via de website contact met ons opneemt.

 1. Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

(a)  website: IP ADRES

(b)  aanvragen proefles: voornaam, achternaam, emailadres, telefoonnummer, postcode, stad, adres wachtwoord, type training, datum training.

(c) aanmaken account via Eversports applicatie: profiel foto, voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, postcode, stad, adres, wachtwoord, Bankgegevens (oa. IBAN en sepa mandaat, versleuteld opgeslagen);, type training, datum training, – Aanmeldingen voor, en aanwezigheid bij activiteiten, aankoopgegevens (product- en/of dienstinformatie), notities ingevoerd door bedrijf (versleuteld opgeslagen), historie van uitgevoerde acties op het platform gewicht, lengte, BMI, vet percentage, spierpercentage, visceraal vet, omtrek lichaam.

 (d) aankoop doen: voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mail adres, overige notities zoals doelen en

(e) training reserveren: voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mail adres, locatie en datum training.:

(f) contactformulier: naam, telefoonnummer, e-mail adres, vraag.

Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):

(a)  bezoeken website:

– de website optimaliseren.  

(b)  aanvragen proefles:

– bevestiging van aanmelding en informatie sturen over geboekte training.

– informeren van nieuwe deelnemers aan de trainer.

– informeren van deelnemer (via email / sms) over wijzigingen en annuleringen van de training.

– het doen van een introductie aanbieding.

– het op de hoogte houden (via email / sms) van nieuwe locaties / trainingen en aanbiedingen.

(c)  aanmaken account:

– Zie aanvragen proefles

–  het opslaan van je wachtwoord.

– Sport en voedings advies te geven

(d) aankoop doen:

– het uitvoeren van de bestelling en het toevoegen van de strippen / lidmaatschap aan je persoonlijke account via de Fitmanager applicatie

– de trainer op de hoogte brengen dat je een aankoop hebt gedaan.

– het informeren van jou over het verloop van je strippenkaart / lidmaatschap.

            –           Informeren bij lange afwezigheid

–           Informeren bij het bijna verlopen van geldigheidsdatum strippen.

(e) training reserveren:

– het opslaan van je reservering op onze beveiligde website.

– informeren van deelnemer (via email / sms) over wijzigingen en annuleringen van de training.

– de trainer op de hoogte brengen (d.m.v. een deelnemerslijst) van je aanwezigheid.

– de deelnemers informeren van je aanwezigheid in onze afgeschermde leden omgeving.

 (f) contactformulier:

–  contact met u op te nemen of te onderhouden;

 1. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, VERWIJDERING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1  U kunt contact opnemen met mijn klantenservice via selina@stronglifestyle.nl voor:

(a)  meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;

(b)  vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c)  inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;

(d) correctie, beperking, verwijdering of overdracht van uw gegevens;

(e)  bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Stronglifestyle en/of Eversports.

 1. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

(a)  Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

(b)  De toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben.

Eversport doet dit door middel van de volgende maatregelen:

(c) Evernsports biedt passende maatregelen voor de toepassing van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten Verwerkingen. Bij het nemen van de beveiligingsmaatregelen is rekening gehouden met de te mitigeren risico’s, de stand van de techniek en de kosten van de beveiligingsmaatregelen. Deze beveiligingsmaatregelen omvatten in ieder geval:

1. de encryptie/pseudonimisering (versleuteling) van Persoonsgegevens;
2. het vermogen om op permanente basis de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkingssystemen en diensten te garanderen;
3. het vermogen om bij een fysiek of technisch incident de beschikbaarheid van en de toegang tot de Persoonsgegevens tijdig te herstellen;
4. een procedure voor het op gezette tijdstippen testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van Verwerking.

Op verzoek zal Eversports Stronglifestyle hierover nader informeren middels haar beveiligingsdocumentatie.

Ik ga zo snel mogelijk voor je aan de slag

Je aanvraag voor een gratis en vrijblijvend intake gesprek is binnen. Ik neem zo snel mogelijk contact met je op!

Personal trainer en voedingscoach

Wachtlijst Masterclass

Je bent succesvol ingeschreven voor de wachtlijst van de Masterclass “gezond van binnen en stralen van buiten“. 

Als de mail niet in je inbox is beland, check dan ook even je spam :)

Wachtlijst Masterclass

Leuk dat je je wilt inschrijven voor de wachtlijst van de Masterclass “gezond van binnen en stralen van buiten“. Via deze weg hou ik jou op de hoogte, en ontvang je voordat de deuren officieel open gaan een toffe actie !